Praca -

Kosmetyczka/Masa¿ystka - Niemcy

stanowisko: Kosmetyczka/Masa¿ystka - Niemcy

miejsce pracy: - / podkarpackie / Polska


opis stanowiska

Agencja Po¶rednictwa Pracy Professional Work Service ( nr rej. agencji 8225) poszukuje dla swoich klientów z bran¿y hotelarskiej, kandydatów gotowych podj±æ pracê w charakterze: Kosmetyczka/Masa¿ystka w Niemczech
Oferowane przez nas stanowisko zlokalizowane jest w Baiersbronn / Tonbach
( Badenia ) w Niemczech.
Praca od zaraz na czas nieokre¶lony,
Praca 6 dni w tygodniu w wymiarze 45 godzin/ tydzieñ

W ramach wspó³pracy pomagamy w organizacji wyjazdu oraz w trakcie pobytu za granic±.
Nasze us³ugi s± ca³kowicie darmowe! Nie pobieramy ¿adnych op³at! Skorzystanie z naszej oferty oznacza zatrudnienie w oparciu o niemieckie przepisy, bezpo¶rednio u pracodawcy. Zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug.

wymagania

- ukoñczony kurs lub szko³a kosmetyczna i masa¿u – potwierdzony certyfikatem
- komunikatywna znajomo¶æ jêzyka niemieckiego
- profesjonalne podej¶cie do wykonywanej pracy
- samodzielno¶æ i dobra organizacja pracy
- wysoka kultura osobista
- brak na³ogów

oferowane warunki

- umowê o pracê z niemieckim pracodawc±
- wynagrodzenie 1000 euro netto
- wy¿ywienie
- zakwaterowanie ( pokój jednoosobowy niedaleko hotelu )
- pe³en pakiet socjalny
- pomoc w organizacji wyjazdu
- opieka konsultanta w trakcie wyjazdu

rodzaj pracy

Praca sta³a

nazwa firmy

Agencja Po¶rednictwa Pracy PWS

brana

Inne

dane kontaktowe

Professional Work Service
178576898
rekrutacja@praca-pws.pl
S³owackiego 6/10
35-060 Rzeszów

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty