Praca Berlin

Pracownik produkcji - Niemcy

stanowisko: Pracownik produkcji - Niemcy

miejsce pracy: Berlin / dolno¶l±skie / Polska


opis stanowiska

PRACOWNIK PRODUKCJI - Niemcy - OD ZARAZ

Obowi±zki:
- Prace przy ta¶mie
- Pakowanie, kontrola jako¶ci
- Prace magazynowe

wymagania

Wymagania:

- Umiejêtno¶æ organizacji pracy w³asnej
- systematyczno¶æ, odpowiedzialno¶æ

oferowane warunki

Oferujemy:
- atrakcyjn± wynagrodzenie, wyp³ata cotygodniowych zaliczek
- mo¿liwo¶æ pracy w nadgodzinach
- mo¿liwo¶æ sta³ej wspó³pracy

rodzaj pracy

Praca sta³a

nazwa firmy

Rudnicki

brana

Praca fizyczna

dane kontaktowe

Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie swojego CV w jêzyku polskim na adres e-mail: lukasz.rudnicki.w@gmail.com

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty