Praca Francja

HYDRAULIK

stanowisko: HYDRAULIK

miejsce pracy: Francja / ma³opolskie / Polska


opis stanowiska

INTERIMAX jest nowoczesn± agencj± rekrutacyjn±, realizuj±c± projekty dla polskich i zagranicznych przedsiêbiorstw. Je¿eli poszukujesz nowych wyzwañ i mo¿liwo¶ci pracy w kraju lub za granic± - nasza oferta jest dla Ciebie!

Dla naszego Klienta francuskiego poszukujemy osoby na stanowisko:

HYDRAULIK
Miejsce pracy: Francja

Nr ref.: HYD/FR/09/12

Zakres obowi±zków: monta¿ instalacji wodnych i klimatyzacji.

wymagania

• uregulowana sytuacja ubezpieczeniowa w ostatnich 30 dniach,
• do¶wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• motywacja do pracy we Francji,
• dok³adno¶æ, precyzja.

Mile widziane:
• znajomo¶æ jêzyka francuskiego,
• prawo jazdy kat. B.

oferowane warunki

Oferujemy:
• umowê o pracê tymczasow±,
• konkurencyjne wynagrodzenie,
• zakwaterowanie na koszt Pracodawcy,
• pomoc przy dope³nieniu wszelkich formalno¶ci zwi±zanych z wyjazdem.

rodzaj pracy

Praca tymczasowa

nazwa firmy

Interimax

brana

Praca fizyczna

dane kontaktowe

Je¶li jeste¶ zainteresowany powy¿sz± ofert±, prze¶lij nam swoje CV na adres: rekrutacja@interimax.com. W tytule maila proszê wpisaæ „HYD/FR/09/12”.Pamiêtaj o za³±czeniu do swojej aplikacji nastêpuj±cej klauzuli:

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty