Praca Sosnowiec

Sekretarka

stanowisko: Sekretarka

miejsce pracy: Sosnowiec / ¶l±skie / Polska


opis stanowiska

- Kompleksowa obs³uga sekretariatu
- Prace administracyjno – biurowe
- Nadzór i zarz±dzanie obiegiem informacji i dokumentów
- Wspó³praca z dzia³ami firmy

wymagania

- Wykszta³cenie wy¿sze
- Bardzo dobra znajomo¶æ jêzyka niemieckiego – warunek konieczny
- Znajomo¶æ jêzyka angielskiego – mile widziana
- Do¶wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane osoby z du¿ym sta¿em
- Znajomo¶æ programów MS Office oraz umiejêtno¶æ obs³ugi urz±dzeñ biurowych
- Wysoka kultura osobista
- Dobra organizacja pracy w³asnej
- Prawo jazdy kat. B
- Sumienno¶æ, rzetelno¶æ, zaanga¿owanie

oferowane warunki

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracê
- Zatrudnienie w stabilnej firmie w pe³nym wymiarze czasu pracy
- Atrakcyjne wynagrodzenie

rodzaj pracy

Praca sta³a

nazwa firmy

Adecco Poland Sp. z o.o.

brana

Administracja publiczna

Inne

Ksiêgowo¶æ

dane kontaktowe

ul.Warszawska 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 363 32 23
dagmara.bretner@adecco.com

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty