• Regulamin

1. Uprawnionym do zamieszczania ogłoszeń w serwisie jest osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.


2. Warunkiem zamieszczenia oferty pracy jest wypełnienie formularza do zamieszczania ogłoszeń, do którego link znajduje się w górnej części strony


3. Oferta pracy pojawia się niezwłocznie w bazie ofert po zaakceptowaniu jej przez Redaktora serwisu


4. O formie prezentacji ogłoszenia na stronach decyduje wyłącznie Redaktor serwisu.


5. Usunięcie ogłoszenia z bazy serwisu następuje po upływie 48 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia.


6. Usunięcia wcześniejszego może dokonać sam użytkownik, wysyłając odpowiednią prośbe na adres usun-ogloszenie@portal-praca.pl podając jako temat nr ogłoszenia


7. Usunięciu lub modyfikacji podlegać będą ogłoszenia:

- W których znajdą się słowa obraźliwe o treści erotycznej lub naruszające godność osób trzecich.

- Zawierające linki do innych serwisów (modyfikowane poprzez usnięcie linku w nim zawartego lub usunięcie).

- Powtarzające się i dotyczącego tej samej oferty pracy.


8. Ponowne dodatnie ogłoszenia o identycznej treści może nastąpić nie częściej niż 2 tygodnie od wprowadzenia wcześniejszego ogłoszenia.


9. Warunkiem korzystania przez dodającego ofertę pracy do serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - DZ.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r.), jak również na przesyłanie mu informacji handlowych przez , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


10. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia zamieszczania ogłoszeń w każdym czasie bez podania przyczyn.


11. nie pośredniczy w poszukiwaniu pracy co za tym idzie nie odpowiada za nieprawdziwość ogłoszeń, jak również za wszelkie szkody wynikłe ze skorzystania z oferty pracy prezentowanej na stronach


12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na stronach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby


14. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie na stronach wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z nim.

Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl